Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

مطالب فنی و آموزشی

مطالب فنی و آموزشی (3)

    گزارش حاضر، پیرو بازدید های گروه اعزامی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس، از آثار زلزله های شهرستان دشتی (شُنبه و برازجان) استان بوشهر و بستک در استان هرمزگان  و با توجه به اهمیت آسیب های مشترک مشاهده شده (در دیوار های محوطه) در هر سه شهر و زلزله های قبلی نوشته شده است. امید است این نوشتار به همراه یادداشت فنی آن، ضمن افزایش آگاهی مهندسان از رفتار دیوارهای محوطه در برابر زلزله و بیان مشکلات اجرایی و تأثیر آن در میزان تخریب ها، باعث عبرت از مخاطرات و بهبود کیفیت ساختمان ها شود.   

شنبه, 17 شهریور 1397 ساعت 19:08

اتصال گیردار فلنجی

اتصالات از پیش تایید شده ؛ اتصالاتی هستند که در آیین نامه 385 AISC- مورد بررسی قرار گرفته اند.

امروزه استفاده از سازه های قاب خمشی (خصوصاً سازه های بتنی) به عنوان یک سیستم سازه ای مناسب مورد توجه متخصصین امر در سطح کشور قرار گرفته است. این مسئله به علت مزایای این قبیل سازه ها از جمله شکل پذیری و رفتار مناسب در برابر بار های جانبی می باشد.